Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

8287 c767 500
Reposted fromerial erial viaszydera szydera
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaszydera szydera
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
0247 2233
Reposted frommaking-love making-love viaszydera szydera
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
8850 96fd
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viaszydera szydera

March 03 2017

7678 7462
Reposted fromtrescigarrillos trescigarrillos viaszydera szydera
5699 3f54
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera
7157 a096
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaszydera szydera
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viaszydera szydera
4122 61cc
Reposted fromrisky risky viaszydera szydera
9090 2ae5 500
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaszydera szydera
9812 a8a4 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
2761 6b29
Reposted fromdangerous-true dangerous-true viaszydera szydera
7264 7c8e
Reposted fromsbguys sbguys viaszydera szydera

July 10 2015

9408 f9dd
Reposted fromjustadream justadream viadiedrunk diedrunk
8150 416a 500
Reposted frompesy pesy viarevalie revalie
5910 f1c3
Reposted fromkarahippie karahippie
5957 6130 500
Reposted fromtutaj tutaj viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl